Uitnodiging ALV, vacatures bestuur, commissies en projecten

Geachte leden, ereleden, en donateurs van Amateurtuindersvereniging “Nut en Genoegen”,

1. Hierbij nodigen we uit voor een ALV (algemene ledenvergadering) op zaterdag 27 november 2021 om 13.00 uur. De vergadering wordt gehouden in het verenigingsgebouw aan de Meppelweg 882 te Den Haag. 

Het belangrijkste agendapunt tijdens deze vergadering is het benoemen van nieuwe bestuursleden. De agenda voor de vergadering ontvangt u op zaterdag 13 november. 

2. Vacatures bestuur

Op dit moment zijn er de volgende vacatures in het bestuur:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Algemene bestuursleden (4 x)*

*Het nieuw gekozen bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester, conform Huishoudelijk reglement, artikel 17, lid 4. 

Onze vereniging heeft een kundig, enthousiast en voltallig bestuur nodig!

Voor de taken en werkzaamheden van de bestuursleden verwijzen we naar de Statuten en het Huishoudelijk reglement van onze vereniging.

Het nieuw gekozen bestuur stelt zelf het vergaderschema en de verdere uitwerking van de taken en werkzaamheden vast. Er is geen verplichting elke week aanwezig te zijn en we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw overige werkzaamheden. Voor de goede orde: het betreft vrijwilligersfuncties.

Indien u interesse heeft in één van bovengenoemde bestuursfuncties ontvangen we graag een korte motivatie en uw persoonlijke gegevens per e-mail (2544bw882@hetnet.nl) vóór 27 oktober 2021. 

Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het bestuur en de bestuursfuncties? U bent voor meer informatie van harte welkom op zaterdag 23 oktober, tussen 10.30 en 12.00 uur,  in het verenigingsgebouw. De huidige bestuursleden zijn dan voor u aanwezig.
 • Op zaterdag 6 november is er om 13.00 uur een bijeenkomst gepland voor alle kandidaten die zich hebben aangemeld voor bestuursfuncties. 
 • Tussen 6 en 12 november ontvangt een ieder die zich heeft aangemeld voor een bestuursfunctie een reactie en eventueel een voorstel van het huidige bestuur.
 • Het huidige bestuur doet uiteindelijk, ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering, een voorstel met namen en functies. Dit voorstel wordt naar alle leden verzonden op 13 november. 
 • De Algemene Ledenvergadering benoemt vervolgens op 27 november de nieuwe bestuursleden. De stemming hierover gaat conform de Statuten (artikel 18, lid 8) schriftelijk.

3. Commissies en projecten

Mocht u geen interesse hebben in een bestuursfunctie, maar u bent wel bereid tijd en energie te steken in onze vereniging? Er is genoeg te doen!

Zo zijn er vrijwilligers nodig voor onder andere de kantine, voor jeu de boules, de hobby- en kaartclub, de taxatiecommissie en de tuin controle-commissie. 

Maar ook voor diverse projecten en andere taken zijn er vrijwilligers nodig:

 • Buurt betrekken bij onze vereniging
 • Afval- en compost-beheer
 • Coördinatie werkbeurten
 • Redactie Tuinfluiter
 • Statuten en reglementen

U ziet het, keuze genoeg. Interesse en/of mooie plannen? 

Meld u per e-mail  (2544bw882@hetnet.nl) aan. Het nieuwe bestuur gaat zo spoedig mogelijk na de benoeming op 27 november aan de slag met alle aanmeldingen en plannen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van ATV Nut en Genoegen