Privacy Policy

Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen 
Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen is een vereniging die zich ten doel stelt het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als vorm van vrije tijdsbesteding.

Voor deze activiteiten maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan het doel van de vereniging. Dit is met name Jaarnota/Boeten/Donatie/Contributie inning; Informeren Leden; onderlinge communicatie; organiseren van werkbeurten; eigendomsadministratie en bevorderen van sociale cohesie. Maar ook organiseren van vrijwilligerswerk, registratie en informeren donateurs en registreren van kandidaat-leden. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Gebruik van persoonsgegevens 
Voor onze activiteiten maakt onze vereniging gebruik van persoonsgegevens:

  • naam, adres, contactgegevens  en in welke relatie de persoon tot onze vereniging staat;
  • financiële gegevens zoals het IBAN.

Bestuursleden alsook personen die door het bestuur zijn gedelegeerd hebben toegang tot deze gegevens en mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor de vereniging de gegevens verwerkt.

Toestemming verwerking van persoonsgegevens
Door zich in te schrijven als lid dan wel kandidaat-lid, aan te melden als donateur, op te geven als vrijwilliger, geeft u toestemming voor de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
In het kader van onze activiteiten schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

  • de Haagsche Bond
  • de AVVN
  • de verzekeringsmaatschappij van de tuinen.

Beveiligingsniveau van persoonsgegevens
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, zal de vereniging het op de juiste wijze melden.

Recht op inzage/correctie/verzet en bevriezing
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

  • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging;
  • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, wanneer de verwerking van de gegevens niet langer nodig is.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via een e-mail aan info@atvnutengenoegen.nl of kom naar het spreekuur van het bestuur.

Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de bewaartermijnen zal Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen de gegevens verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen, horen wij dat graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar kijken naar een oplossing. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u over wijzigingen informeren door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.

Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 vernieuwd