Nieuwsbrief april 2023

De Algemene Ledenvergadering

Op zaterdagochtend 15 april 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering van uw Tuinvereniging plaats. Uiterlijk 10.00 uur gaat de vergadering van start. De agenda voor deze vergadering treft u aan in het Verenigingsblad ‘de Tuinfluiter’. Hierin treft u ook het verslag van onze vergadering van 19 november 2022.

Financieel verslag 2022

De Commissie van Onderzoek die namens de leden van onze Vereniging de Jaarrekening over 2022 controleert, is tot de conclusie gekomen de Algemene Ledenvergadering te adviseren geen decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid in 2022. Na twee controle bijeenkomsten is geconcludeerd dat de gevoerde administratie onvoldoende transparant en daarmee niet goed controleerbaar is voor de Commissie. Om die reden wordt de ALV geadviseerd de administratie te laten doorlichten door een administratiekantoor en het boekhoudsysteem dusdanig in te richten dat het goed controleerbaar.

Mandaat t.b.v interim bestuur.

De aangebleven bestuursleden vragen mandaat voor het vormen van een interim bestuur om de rust terug te brengen en zaken te normaliseren tot de ALV van november en op die vergadering verkiezingen uit te schrijven voor een nieuw bestuur.

Verhoging van de Grondhuur door de Gemeente Den Haag

Zoals u weet zijn de opstallen van uw Tuin uw economisch eigendom. De Grond echter wordt door onze vereniging gehuurd van de Gemeente Den Haag. Deze huur wordt aan de leden doorberekend. De Gemeente Den Haag heeft voor alle Tuinverenigingen in Den Haag aangekondigd de Grondhuur te verhogen met 5,7 % voor 2023 en in 2024 met nog een verhoging te komen. Met uw factuur voor 2023 is deze grondhuurverhoging nog niét meegenomen.

De Grondhuur-verhoging voor 2023 zal circa 4000,- tot 6000,- voor het gehele complex zijn. De rekening van de Gemeente loopt via de Haagse Bond en die zal de Vereniging een factuur sturen.

De Vereniging heeft de keuze om

  • voor de grondhuurstijging alsnog een factuur aan de leden te laten uitgaan

óf

  • de Grondhuurverhoging voor 2023 te betalen uit de Algemene middelen van de Vereniging.

Deze keuze wordt ter stemming gebracht op de Algemene Ledenvergadering op 15 april a.s.

Voor 2024 zal de te verwachten verhoging tijdig bekend zijn zodat deze kan worden doorberekend aan de leden in hun contributie/ factuur die iedereen eind dit jaar zal ontvangen. Houdt u er rekening mee dat het Bestuur inschat dat dit een verhoging in 2024 betreft van circa 65,- per lid op jaarbasis. Zodra meer bekend is wordt dit aan u doorgegeven.

Werkzaamheden aan de sloten

De komende weken (de precieze startdatum is nog niet bekend) komt het baggerbedrijf alle sloten op het terrein schoonmaken. Dit zal gebeuren met groot materieel. Om ervoor te zorgen dat de machines overal goed bij kunnen, moeten de slootkanten vrijgemaakt worden. Dat betekent dat planken die over sloten liggen, weggehaald moeten worden en planten die over de slootkanten heen hangen, gesnoeid moeten worden.