Download hier het Bouwreglement   Download hier informatie over de verzekeringen
     
Download hier het Tuinreglement  

Download hier
het schadeformulier

     
Download hier het Taxatiereglement   Download hier het taxatieformulier
     
Download hier het Huishoudelijk reglement    Download hier de verenigingsstatuten

 

 

 

 

 

   

De vereniging

De vereniging is, net als de meeste Haagse Amateurtuinders-verenigingen, aangesloten bij de Haagse Bond voor Amateur-tuindersverenigingen. Dit is een overkoepelend orgaan dat zich inzet voor het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen. Ook worden door de Haagse Bond evenementen georganiseerd zoals o.a. een fietstocht, een bloemschikwedstrijd, fuchsiawedstrijd, etc. Aan deze evenementen doen veelal alle verenigingen mee die zijn aangesloten bij de Haagse Bond.

De grond wordt gehuurd van de gemeente. De grondhuur wordt jaarlijks per m2 aan de leden doorberekend naar grootte van de tuin. De huisjes en kasjes die op de tuinen staan moeten worden gekocht en zijn daarna uw eigendom. Als u uw lidmaatschap opzegt, worden de opstallen door een taxatiecommissie van de vereniging getaxeerd.

Voor brand, glas en inbraak bent u verzekerd, daarover wordt u geïnformeerd als u een tuin aanvaardt. Buiten de grondhuur betaalt u ook een bedrag voor het lidmaatschap van Nut en Genoegen, de AVVN en de Haagse Bond. De rekening wordt jaarlijks in de maand december aan u toegestuurd. Op deze rekening wordt ook een bedrag voor het gebruik van water aan u doorberekend. De hoogte van de jaarrekening is per lid verschillend, dit ligt aan de grootte van de tuin en de hoogte van de verzekering die u afsluit.

Binnen de vereniging heeft u te maken met een dagelijks bestuur en een aantal commissies. Het bestuur draagt zorg voor de belangen van de vereniging en de leden. De commissies spelen hierbij een belangrijke rol. Alle functies binnen het bestuur en de meeste commissies worden bekleed door vrijwilligers. Bestuursleden en de leden van de tuin- en kascommissie worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Deze Algemene Ledenvergaderingen worden twee keer per jaar gehouden. In deze vergaderingen legt het bestuur verantwoording af aan de leden en worden zaken van uiteenlopende aard aan de orde gesteld. Als u eventueel besluit lid van Nut en Genoegen te worden dan is ook aan u de vraag na te denken of u als vrijwilliger iets voor de vereniging zou willen betekenen. Zo zijn er taken als kantinemedewerker, onderhouds-medewerker, bestuurslid, etc.

Om op de hoogte te blijven van wat er binnen de vereniging speelt, wordt u op twee manieren geïnformeerd. Via het publicatiebord voor de kantine en via het verenigingsblad: “de Tuinfluiter”. De Tuinfluiter verschijnt vier keer per jaar bij u in de brievenbus. Verder is het vermeldenswaard dat wekelijks de reiniging het huisvuil ophaalt. Uw huisvuil kunt u in dichtgebonden zakken deponeren in de container bij de ingang. Verder wordt elk jaar in april een container gehuurd. In deze container kunt u grofvuil zoals hout, puin, glas, etc. van uw tuin afvoeren. Bij de parkeerplaats is een plek waar u uw tuinafval kwijt kan. Dit wordt door de gemeente afgevoerd om te verwerken tot compost. Voor het vervoeren en afvoeren van materialen zijn er kruiwagens en bolderkarren beschikbaar.